Wettelijke informatie Indumar Insurance BV

Maatschappelijke zetel

Thonetlaan 96

B-2050 Antwerpen

T: +32 (0)3 219 20 02

info@indumar.be

www.indumar.be

 

Bankrekening

IBAN: BE59 0016 1810 8126

BIC: GEBABEBB

 

Ondernemingsnummer

0463.027.223
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

 

Toezichthoudende autoriteit

Indumar Insurance BV is erkend als gevolmachtigde onderschrijver met ondernemingsnummer 0463.027.223 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het register van verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

 

Vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen

Indumar Insurance is een gevolmachtigde onderschrijver. Dat betekent dat wij van onderstaande verzekeraars een onderschrijvings- en schaderegelingsbevoegdheid hebben gekregen. Alle beslissingen met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen en claims worden, binnen het kader van de volmachtovereenkomsten, door onze eigen medewerkers genomen. Hierdoor kunnen wij een snelle en vlotte onderschrijving en schadeafwikkeling garanderen voor onze klanten en de klanten van onze verzekeringsbemiddelaars.

Indumar Insurance werkt samen met de volgende verzekeringsondernemingen:

MS Amlin Insurance SE (NBB nummer 3092)

6, 9, 10b, 12, 13, 18

 

Belangenconflicten

Indumar Insurance beschikt over een gedetailleerd belangenconflictenbeleid. Indien er een belangenconflict wordt gedetecteerd, worden de interne procedures hieromtrent gevolgd. Mocht zich een belangenconflict aanbieden dan treden strikte procedures in werking. Indien nodig zullen wij u hierover communiceren.

 

Klachtenregeling

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor via telefoon (+32 (0)3 219 20 02) of e-mail (info@indumar.be).

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - T: +32 (0)2 547 58 71 - F: +32 (0)2 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

 

Wettelijke disclaimer

Door uw bezoek aan en uw gebruik van deze website bent u automatisch gebonden aan de volgende algemene voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door. Met de woorden ‘u’ en ‘uw’ zoals hierin gebruikt, wordt de gebruiker van deze website bedoeld.

De informatie die op deze website (de ‘site’) staat en hier toegankelijk is, wordt door Indumar Insurance verstrekt als algemene leidraad en is bedoeld om de gebruiker algemene informatie die van belang is te bieden. De verstrekte informatie is niet bedoeld om advies, raadplegingen of dienstverlening van juridische, boekhoudkundige, fiscale of andere professionele aard te vervangen of als alternatief daarvoor te dienen. Indumar Insurance, zijn gerelateerde partners, algemene directeuren, opdrachtgevers, agenten of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor om het even welke directe, indirecte, incidentele, bijzondere schade, smartengeld, schadevergoeding, gevolg- of andere schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving), ongeacht de vorm van de handeling, met inbegrip van maar niet beperkt tot een overeenkomst,

nalatigheid of andere bedrieglijke handeling, als gevolg van of in verband met de site, de inhoud of informatie die door het gebruik van de site toegankelijk is of het kopiëren, weergeven of anderszins gebruiken hiervan.

Omdat de inhoud van de site auteursrechtelijk beschermd is, kan het ongeoorloofde gebruik van materialen op de site een inbreuk vormen op auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. Als een gebruiker de materialen op de site voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik downloadt, moet hij alle vermeldingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken of andere soortgelijke vermeldingen in de originele materialen handhaven in kopieën van het materiaal. Materialen op de site mogen niet gewijzigd, gereproduceerd of openbaar vertoond, uitgevoerd of verspreid worden of voor publieke of commerciële doeleinden gebruikt worden.

Links naar derden worden verstrekt voor het gemak van onze gebruikers. Indumar Insurance heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. Indumar Insurance is verplicht om zijn reputatie en handelsmerken te beschermen en behoudt zich het recht voor om te verlangen dat links naar onze website worden verwijderd.

Uitdrukkelijke toestemming is vereist om het logo en/of de naam van Indumar Insurance te gebruiken. Neem contact op met via info@indumar.be of gebruik de functie ‘Contact’ als u deze schriftelijke goedkeuring wilt vragen.

De volgende weblinkactiviteiten zijn uitdrukkelijk verboden door Indumar Insurance en kunnen inbreuken op het merkenrecht en auteursrecht vormen:

  • Links waarbij ons logo en/of onze naam ongeoorloofd worden gebruikt

  • Framing, inline links of metatags

  • Hyperlinks of vormen van links die de URL verhullen en de homepage omzeilen

Indumar Insurance erkent zijn verantwoordelijkheid om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. Neem contact op met onze Data Protection Officer op info@indumar.be als u vragen of opmerkingen over ons beheer van uw persoonsgegevens hebt. U kunt dit adres ook gebruiken om uw eventuele bezorgdheden over de naleving van onze Privacyverklaring mee te delen.

 

E-mail disclaimer

Deze e-mail, met inbegrip van elk bijgevoegd document, is vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, is het openbaar maken, kopiëren of gebruik maken ervan verboden. Indien u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve het te vernietigen en de afzender onmiddellijk te verwittigen. De veiligheid en juistheid van e-mailberichten kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. De afzender wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in dergelijke gevallen. Indien een controle zich opdringt, gelieve een papieren kopie te vragen.