Wij zijn 24/7 bereikbaar via ons exclusief noodnummer:

Schadeformulier Pleziervaartuigen

F.S.M.A.-nr: 42251

VERZEKERINGNEMER

BESCHRIJVING SCHADE

Hersteller

Tegenpartij

Getuigen

BESCHRIJVING VAN HET ONGEVAL

VERKLARING

Ondergetekende verklaart:

   

bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;

dit schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij te

verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;

van de inhoud van dit formulier te hebben kennis genomen.

Schadeformulier downloaden